ภูเขาไฟกรากะตัว หากกล่าวถึงภัยธรรมชาติจากภูเขาไฟซึ่งถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากเมื่อมันเกิดขึ้นสามารถส่งผลกระทบโดยรอบได้อย่างมหาศาล เหตุการณ์การระเบิดของภูเขาไฟนั้นมีการจดบันทึกไว้มากมายและเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องจดบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์คือ การระเบิดของ ภูเขาไฟกรากะตัว ซึ่งการระเบิดของมันนั้นมีความรุนแรงมากและบันทึกไว้ว่าเสียงระเบิดของมันดังไกลที่สุดในโลกด้วย กรากะตัว หรือ อินโดนีเซียเรียกว่า กรากาเตา เป็นชื่อของเกาะภูเขาไฟตั้งอยู่ในพื้นที่มหาสมุทรอินเดียตอนใต้อยู่ระหว่างเกาะสุมาตราและเกาะชวา กรากระตัวเป็นเกาะที่มีอายุไม่มากมันเกิดจากการปะทุของลาวาใต้มหาสมุทรบริเวณแนวรอยต่อของเปลือกโลกหรือเรียกว่า วงแหวนแห่งไฟ ซึ่งถือกำเนิดขึ้นราว 1 ล้านปีก่อนระหว่างนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งจนกระทั่งในช่วงราว 200 ปีก่อนนั้นเกาะมีภูเขาไฟขนาดเล็กด้วยกัน 3 ลูกซึ่งเกิดการระเบิดบ่อยครั้งจนราวปี 1800 เกาะแห่งนี้ก็เหลือภูเขาไฟเพียงลูกเดียวและสงบลงนับแต่นั้นมา เกาะแห่งนี้เริ่มมีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณเกาะนี้นั้นเพราะว่าดินและแร่ธาตุจากภูเขาไฟนั้นอุดมสมบูรณ์มากสามารถเพาะปลูกพืชพรรณได้งอกงาม และเป็นที่น่าพอใจของผู้คน นั้นทำให้มีชนพื้นเมืองของอินโดนีเซียเริ่มเข้ามาสร้างบ้าน ปลูกพืช ทำการเกษตร บนเกาะกรากะตัวนี้ ทำให้บนเกาะมีหมู่บ้านตั้งอยู่มากมาย ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะทำเกษตรและประมง ไม่มีใครรู้ว่าภูเขาไฟลูกนี้กำลังตื่นขึ้นอีกครั้ง ซึ่งกรากะตัวระเบิดในระดับปานกลางครั้งล่าสุดราว ปี 1680 กรากะตัวเริ่มปะทุรุนแรงครั้งแรกอีกครั้งในวันที่ 20 สิงหาคม ปี 1883 การระเบิดนับว่ารุนแรงมันพ่นควันและหินออกมาจำนวนมาก บดบังท้องฟ้าบริเวณรอบเกาะทันที ชาวบ้านบนเกาะส่วนใหญ่ยังไม่ยอมออกจากเกาะเนื่องจากว่ากรากะตัวเคยระเบิดเล็กน้อยบ่อยครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกัน การระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภูเขาไฟพ่นควันออกมามากจนชาวบ้านบนเกาะเริ่มอพยพออกจากเกาะทันที ชาวบ้านบริเวณเกาะสุมาตราและเกาะชวาได้ยินเสียงระเบิดและมองเห็นกลุ่มควันได้ชัดเจน วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 1883 การระเบิดครั้งรุนแรงเกิดขึ้นอีกครั้ง การระเบิดครั้งนี้ก่อเกิดการถล่มของเมฆถุลีภูเขาไฟ กระจายข้ามชายฝั่งมายังบริเวณเกาะโดยรอบ ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ในเส้นทางเมฆถุลีเสียชีวิตทันที […]


Continue Reading